Menu
RSS
A+ A A-

Konkurs na wystrój świąteczno-noworoczny Nowego Miasta Lubawskiego

0
1
0
s2smodern
powered by social2s
Konkurs na wystrój świąteczno-noworoczny Nowego Miasta Lubawskiego

REGULAMIN KONKURSU na wystrój świąteczno-noworoczny
Nowego Miasta Lubawskiego

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie oraz rodzaje nagród i sposób ich uzyskania.
2. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego.
3. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.umnowemiasto.pl.

§ 2
Cel konkursu

Głównym celem konkursu jest upiększenie miasta, podniesienie atrakcyjności i walorów estetycznych najbliższego otoczenia, w szczególności podkreślenie wyjątkowości, uroku
i niepowtarzalnego w swym charakterze czasu Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

§ 3
Udział w konkursie

1. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Nowego Miasta Lubawskiego, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz właściciele nieruchomości położonych na terenie miasta.
2. Wystrój i dekoracje mogą być wykonane dowolną techniką przy użyciu różnych materiałów.
3. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach:
I. witryna wystawowa (sklepy, bary, restauracje, punkty usługowe, itp.)
II. posesja prywatna/wspólnoty mieszkaniowe (posesje, ogrody indywidualne, balkony, domy jednorodzinne, wielorodzinne – fragment budynku lub wystrój całościowy).
4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykonanie zdjęć
przez Organizatora i ich opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
5. Uczestnik konkursu akceptuje warunki określone w Regulaminie i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych.
6. Konkurs ma charakter otwarty, polegający na tym, że komisja konkursowa, po zmonitorowaniu miasta wytypuje najciekawsze dekoracje w kategoriach wskazanych w pkt 3 Regulaminu.
7. Właściciel (projektant) wystroju świąteczno-noworocznego może bezpośrednio zgłosić swój udział w konkursie poprzez wypełnienie karty zgłoszenia, którą należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego.
1) karta zgłoszenia dostępna jest w sekretariacie Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Urzędu: www.umnowemiasto.pl,
2) uzupełnioną kartę zgłoszenia można przekazać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) ostateczny termin zgłaszania wystroju świąteczno-noworocznego do konkursu upływa w dniu 30 grudnia 2016 r.,
4) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania zgłoszeń, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie,
5) wzór karty zgłoszenia, o której mowa w pkt 5, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
8. W konkursie nie mogą brać udział pracownicy organizatora konkursu.
9. Dodatkowe wyjaśnienia dot. konkursu można uzyskać bezpośrednio w Referacie Promocji Urzędu Miejskiego (biuro nr 8) oraz pod numerami telefonów: 56 4729635 lub 56 4729610.

§ 4
Komisja konkursowa

1. Komisję konkursową powołuje Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego.
2. Komisja Konkursowa dokona indywidualnej oceny wystrojów świąteczno-noworocznych w dniach 3 i 4 stycznia 2017 r.
3. Podczas przeprowadzanej oceny, Komisja wypełnia kartę oceny przyjmując skalę ocen od 1 do 5 punktów. Ocena końcowa jest wyliczoną średnią arytmetyczną ocen punktowych poszczególnych członków Komisji.
4. W trakcie oceny będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) oryginalność i pomysłowość na wystrój świąteczny,
2) iluminacje,
3) nawiązanie do tradycji świąteczno-noworocznej,
4) ogólny wygląd estetyczny.

§ 5
Rozstrzygniecie konkursu i nagrody

1. W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody rzeczowe o następujących wartościach:
1) witryna wystawowa:
I. miejsce: bon o wartości 300,00 zł
II. miejsce: bon o wartości 200,00 zł
III. miejsce: bon o wartości 100,00 zł
2) posesja prywatna/wspólnoty mieszkaniowe
I. miejsce: bon o wartości 300,00 zł
II. miejsce: bon o wartości 200,00 zł
III. miejsce: bon o wartości 100,00 zł
2. Przewiduje się możliwość przyznania wyróżnień w poszczególnych kategoriach.
3. Komisja konkursowa może dokonać innego podziału nagród niż określone w ust. 1.
§ 6
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

1. Oficjalne rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 19 stycznia 2017 roku podczas uroczystości związanych z obchodami powrotu Nowego Miasta Lubawskiego do Macierzy.
2. W przypadku nieobecności laureatów podczas oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu, odbiór nagród nastąpi w późniejszym czasie, po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu.
3. Zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
4. Wyniki konkursu ogłoszone będą po zakończeniu konkursu oraz opublikowane na stronie internetowej: www.umnowemiasto.pl.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
bez podawania przyczyny, o ile zmiana nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej organizatora: www.umnowemiasto.pl.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora,
a wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu konkursu.

Załączniki:
Karta zgłoszeniowa do konkursu

0
1
0
s2smodern
Powrót na górę