Menu
A+ A A-

Ekosystemy roślinne i zwierzęce

0
1
0
s2smodern
Ekosystemy roślinne i zwierzęce

Teren Lubawy należy do najmniej zalesionych obszarów w województwie warmińsko-mazurskim. Obszary pagórkowate porasta bór mieszany z bukiem i dużą domieszką grabu wraz z porostem oraz las mieszany typu grąd – z domieszką świerka, klonu zwyczajnego i lipy drobnolistnej. Nad rzeką Drwęcą i jej dopływami, jak również nad płaskimi zatorfionymi brzegami zbiorników wodnych występują zarośla łozowe. Na szatę roślinną obszarów Lubawy składa się nie tylko roślinność naturalna i na wpółnaturalna, ale również tzw. synatropijna związana z destrukcyjnym wpływem człowieka na naturalne środowisko. Roślinność synatropijna rozwija się bądź w postaci zbiorowisk sęgetalnych, towarzyszących roślinnym uprawom, bądź zbiorowisk ruderalnych – towarzyszących osiedlom ludzkim, a także liniom komunikacyjnym i zakładom przemysłowym. W parkach, na cmentarzach, przy drogach i zabudowaniach spotkać można drzewa ozdobne lub bardzo rzadkie gatunki wprowadzane tam przez człowieka. Wśród zbiorowisk roślinnych obszaru planu, dominują agrocenozy pól uprawnych oraz łąki wilgotne i świeże. Na niewielkim obszarze występują szuwary i zarośla. Większe kompleksy roślinności o charakterze leśnym znajdują się w południowej części miasta, wzdłuż Jesionki oraz w północno-wschodniej części miasta. Ważną rolę odgrywa park „Łazienki”, powiązany ze stawami zasilanymi przez Jesionkę. Większe ciągi zadrzewień występują wzdłuż Jesionki, wzdłuż Sandeli oraz wzdłuż ulicy Dworcowej.
Terenami o średnim potencjale faunistycznym są:
   1.       obszar chronionego krajobrazu rzeki Elszki,
   2.       korytarze ekologiczne wzdłuż pozostałych cieków.

Mała lesistość terenów Lubawy powoduje, że świat zwierzęcy nie jest licznie reprezentowany. Okolice Lubawy znajdują się w regionie przejściowym pomiędzy fauną północno-wschodnio-europejską, a środkowo-europejską. Przejawia się to występowaniem ras czystych i przejściowych, należących do dwu przeciwstawnych zasięgów fauny. Można więc wymienić żyjące tu jelenie, sarny, dziki, listy i rzadziej borsuki oraz z mniejszych zwierząt: wiewiórkę, łasicę, kunę. Z płazów należy wyszczególnić: rzekotkę trawną i moczarową, ropuchę zieloną i zwyczajną; z gadów: jaszczurkę zwinkę, padalca, zaskrońca. Gnieżdżą się tu także liczne ptaki: sójki, dzięcioły, drozdy, kosy, sikory, itp. W zbiornikach wodnych występują pospolite ryby: płocie, ukleje, leszcze, okonie, liny i inne.

0
1
0
s2smodern
Więcej w tej kategorii: « Strój lubawski Historia Lubawy »
Powrót na górę